Informații privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

 Cadru legislativ

- prevederile Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune,
- prevederile O.U.G nr.114/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune,
- prevederile H.G. nr. 1154/2022, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune;

Astfel se instituie venitul minim de incluziune beneficiu de asistență socială, acordat persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.
Venitul minim de incluziune are următoarele componente:
a) ajutor de incluziune;
b) ajutor pentru familia cu copii;
c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piaţa muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
d) facilităţi contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
e) alte drepturi complementare - transferuri financiare şi/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială şi prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situaţii deosebite, constând, după caz, în:
          (i) plata asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
          (ii) acordarea de ajutoare comunitare şi de urgenţă destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară şi prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială;
         (iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea şi susţinerea frecventării cursurilor de învăţământ, organizate în condiţiile legii de către beneficiarii venitului minim de incluziune;
         (iv) măsuri de stimulare a ocupării, care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;
         (v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcţie de nevoile identificate în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate..

 

Beneficiari

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
- Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 313 lei, respectiv 456 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
- Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 797 lei/membru de familie.

Apar noțiuni noi, coeficientul de echivalență (1 pentru persoana singură și pentru reprezenantul legal al familiei), dimensiunea familiei (suma dintre coeficientul de echivalență corespunzător reprezentantului familiei – 1 și 0,5 pentru fiecare din membrii familiei) și venitul net lunar ajustat (obținut din împărțirea venitului total net al familiei la dimensiunea familiei), pentru calcularea pragului de acordare și a sumelor acordate ca ajutor pentru incluziune sau ajutor pentru familie.

 

Sume acordate

Suma acordată  lunar ca ajutor de incluziune va fi de maxim
- 313 lei, pentru persoana singură fără venituri,
- 456 lei, pentru persoana singură fără cu vârsta de peste 65 ani, fără venituri,
- 470 lei, pentru familia compusă din două persoane (313 lei * 1,5 dimensiunea familiei),
- 623 lei, pentru familie compusă din trei persoane (313 lei * 2 dimensiunea familiei),
- 783 lei, pentru familie compusă din patru persoane (313 lei * 2,5 dimensiunea familiei),
- 939 lei, pentru familia compusă din cinci persoane (313 lei * 3 dimensiunea familiei)

Suma acordată ca ajutor pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:
1. Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 122 lei, pentru familia cu un copil;
- 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 366 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 488 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

2. Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 137 de lei, pentru familia cu un copil;
- 274 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 410 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 547 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

3. Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 313 de lei/lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 97 de lei, pentru familia cu un copil;
- 194 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 291 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 387 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

4. Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 313 de lei/ lună și 797 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 126 lei, pentru familia cu un copil;
- 245 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 370 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 490 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Precizări:
Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:
a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

 

Documente necesare

Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de acte doveditoare.
- Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei down;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down
- Declaraţia pe propria răspundere;
- Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
- Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
- Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
- Certificat de naştere pentru fiecare copil;
- Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
- Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
- Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului:
a. contractual privind deținerea imobilului în care locuiesc,
b. facturi privind sursele de energie folosite,
c. certificatul de căsătorie,
d. hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii.
e. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii,
f. hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
h. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
i. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
j. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
k. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
l. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate de către inspectorii Direcției de Asistență Socială prin verificarea în teren și/sau prin SNIAS.

 

Bunuri care duc la excluderea VMI

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune
A. Bunuri imobile
Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B. Bunuri mobile
1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice
2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi
3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ:
În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C. Depozite bancare
Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la acest moment valoarea este de 6095*3=18285 lei)

 

 

Obligaţiile titularului

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

 

 

 

Documentele necesare eliberării legitimaţiei de călătorie pe mijloacele de transport în comun H.C.L. nr. 129/2017

      

Actele necesare pentru eliberarea cardului SeniorIS – (legitimaţie de călătorie pe mijloacele de transport în comun CTP):

a) Cerere și acordul privind prelucrarea datelor personale;

b) Act de identitate (B.I./C.I./C.I.P.) – original;

c) Ultimul talon de pensie / adeverință de la CJP Iasi / adeverință de venit  – original

d) Alte acte, după caz

În cazul pierderii cardului SeniorIS, se vor anexa la cerere actele menţionate mai sus, alături de dovada (chitanţă) anunţului de anulare într-un ziar local precum şi dovada (chitanţă) achitării taxei de pierdere card la casieria CTP Iași (Str. Silvestru nr. 5) în valoare de 15 lei .

 

Card de calatorie SeniorIS

 

Categorii de beneficiari      

      

a) Persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, inclusiv persoanele fără venit și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege.

b) Persoanele pensionare cu vârstă până la 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, a căror pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată ( limitarea actuală este la valoarea de 1800 de lei);

 

Persoanele care au stabilit prin lege dreptul de a beneficia de gratuitate la transportul in comun vor circula pe baza legitimatiilor eliberate in baza legilor specifice.

 

Cardul SeniorIS se va elibera într-o perioadă de 15 zile calendaristice din momentul depunerii cererii, iar pentru perioada respectivă va fi eliberată o adeverință care dovedește faptul că persoane îndeplinește condițiile de acordare a acestui beneficiu.

*Note:
- Persoanele care solicită eliberarea cardului SeniorIS sau a unui duplicat, vor înregistra cererea şi documentele justificative la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iași din şos. Naţională nr. 43, zilnic (luni-vineri) în intervalul orar 08,00-14,00.
- Persoanele care se încadrează în două sau mai multe categorii prevăzute de actele normative în vigoare, beneficiază de o singură legitimaţie de călătorie pe mijloacele de transport în comun (eliberată de Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi sau de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi sau de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – subfiliala Iaşi)

 

 

Acte necesare în vederea acordării stimulentului educaţional  

Acte necesare în vederea acordarii stimulentului de inserţie acordat - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, OUG 14/2016, pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; H.G.15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, H.G.626/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin H.G. nr.15/2016;

Condiţii de acordare

Stimulentul educaţional se acordă familiilor cu un venit lunar mai mic de 634 de lei pe membru de familie și este condiționat de prezența zilnică a copiilor, la grădiniţă. Se acordă un tichet social pentru grădiniță de 120 de lei lunar, pentru perioada septembrie – iunie a anului şcolar.

 

Documente necesare

Documente necesare:
- cerere – declaraţie pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, precum şi a veniturilor realizate de către membrii săi;
- dovada înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă;
- alte documente ataşate:

1. Documentele prin care se stabileşte componenţa familiei:
- livretul de familie.
a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;
e) dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
 f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

2. Acte de venit:
- adeverinţe cu salariul net şi cu menţiunea dacă sunt primite tichete de masă, precum şi valoarea lor.
- cupoane de pensie,
- cupoane de ajutor de şomaj,
- mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a dreptului, etc.

 

Calculul veniturilor familiei

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie (634 lei la acest moment), se iau în considerare toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligațiile legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți,  pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor.

În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie. În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completează o declarație pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

Venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului lunar al familiei:
a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocația de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) ajutoarele de stat acordate pentru activitățile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susținerii educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată; g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în perioada septembrie — iunie, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de prezenţă – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grădiniță are obligația să anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
Pentru soluţionarea cererii privind acordarea stimulentului educaţional, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispoziţia scrisă a primarului, iar ridicarea tichetelor se vor face după data de 15 a lunii următoare acordării de la casieria Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

 

Documentele necesare acordării de ajutoare de urgenţă conform prevederilor H.C.L. nr. 294/2012


Primarul Municipiului Iasi poate acorda ajutoare de urgenţă, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor singure, cu domiciliul ori reşedinţa în Municipiul Iasi, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situaţii deosebite stabilite în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din H.C.L nr.294/2012.
Cererea va fi însoţită de documente specifice solicitate în vederea motivării acordării acestor ajutoare, dat fiind caracterul lor special.

 

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr.321-2000

a) reţeta de la medicul de familie.
b) certificatul de naştere al copilului (doar in prima lună).

Notã : Laptele praf se eliberează la sediul din Şos. Naţională nr. 43 (începând cu data de 15 ale lunii până în ultima zi a lunii inclusiv)

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12