Cadru legislativ în vigoare

Legea 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată şi actualizată;
Legea 448/ 2006 privind protecţia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap republicată şi modificată;
Legea 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului, actualizată;
Legea 292/ 2011 a asistenţei sociale;
Legea 217/ 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 678/ 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 79/ 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil ;
Ordinul 219/ 2006 privind activităţile de  identificarea intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioda în care aceştia se află la muncă în străinătate;
Ordinul 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind  managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; Codul Civil republicat şi actualizat ;
HG nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
HG nr. 1.103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare.

 

MINORI

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului/Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională:

- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul) şi/ sau planul de abilitare/ reabilitare;
- certificat medical cu diagnosticul cu care se va merge ȋn comisie (eliberat de medic specialist);
- acte de identitate ale părinţilor/ reprezentanţilor legali;
- certificat de naştere al minorului.
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Acte necesare la notificarea intenţiei de a pleca la muncă ȋn străinătate:

 

- actul/ actele de identitate ale părintelui unic ȋntreţinător/ părinţilor care urmează să plece la muncă ȋn străinătate;
- actul/ actele de naştere ale copilului/ copiilor lăsaţi ȋn ţară;
- Hotărârea judecătorească de divorţ/ Certificat de deces (dacă este cazul).

Menţionăm că dovada eliberată de serviciul public de asistenţă social nu se constituie ȋn ȋmputernicire acordată persoanei ȋn grija căreia rămân copii pentru a-I reprezenta. Este astfel obligatorie Confirmarea persoanei ȋn grija căreia va rămâne copilul de către instanţa de judecată, sentinţa asigurând delegarea autorităţii parentale pe o perioadă de maxim 1 an.
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Acte necesare ȋn vederea autorizării acordării dispensei de vârstă

Acte necesare ȋn vederea autorizării acordării dispensei de vârstă (art. 272 Noul Cod Civil):
- declaraţii de acord ale ambilor părinţi (este necesară prezenţa părinţilor);
- actele de stare civila ale minorei şi ale viitorului soţ (cărţi de identitate, certificate de naştere ale tuturor părţilor implicate);
- cerere de acordare a dispensei de vârstă;
- aviz medical.
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

Dispoziţia de curatelă specială se eliberează la solicitarea biroului notarial ȋn următoarele situaţii: dezbateri de succesiune, acte de dispoziţie facute in numele minorului.
Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale
- actele de identitate ale părinţilor/ al părintelui supravieţuitor;
- cererea olografă/ autentificată a părinţilor;
- actul de identitate al curatorului şi adeverinţă medicală pentru acesta, eliberată de medicul de familie;
- declaraţia olografă a curatorului propus;
- certificatul de nastere sau cartea de identitate a minorului (dupa caz);
- declaraţia minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu;
- la succesiuni: certificatul de deces al persoanei după care se dezbate succesiunea şi copie după Anexa 24;
- la tranzacţiile de imobile: Certificat de Atestare Fiscală + Extras de Carte Funciară pentru Informare;
- la ȋnstrăinare: contractul de proprietate şi extras de cont bancar deschis pe numele minorului;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că dosarul poate fi completat de orice alt act solicitat de către reprezentatul autorităţii tutelare, justificat pentru a dovedi respectarea interesului minorului.

 

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială

Acte necesare pentru ancheta socială solicitată la divorţul prin procedură notarială (art. 375 – art. 376 Noul Cod Civil):
- solicitare de la biroul notarial şi cererea de divorţ ȋnregistrată la biroul notarial;
- actele de identitate ale solicitanţilor;
- certificatele de naştere ale minorilor;
- alte acte solicitate de reprezentantul autorităţii tutelare pentru a dovedi respectarea interesului superior al copilului.
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că la momentul ȋntrevederii este obligatorie prezenţa copilului care a ȋmplinit 10 ani, conform art. 264 Noul Cod Civil “ȋn procedurile administrative sau judiciare care ȋl privesc, ascultarea copilului care a ȋmplinit vârsta de 10 ani este obligatorie”

 

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu”

Acte necesare pentru ancheta socială necesară pentru acordarea “Bani de liceu” (HG 594/ 2009 - Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"):
- actele de identitate ale persoanelor din componenţa familiei;
- acte doveditoare ale veniturilor realizate (adeverinţe de venit, cupoane de pensie, adeverinţă de elev, talon de şomaj, declaraţii notariale etc);
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Acte necesare pentru ȋncheierea Contractului cu Familia

Acte necesare pentru ȋncheierea Contractului cu Familia (art. 68 Ordin 1305/ 2016):
- acte de identitate părinţi;
- certificat de naştere copil;
- certificatul de ȋncadrare ȋn grad de handicap şi planul de abilitare-reabilitare.
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 

 

ADULŢI

 

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară la Comisia de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap Iaşi

Acte necesare în vederea efectuării anchetei sociale necesară încadrării persoanei adulte în grad de handicap/CEPAH:
- act de identitate;
- referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
- scrisoare medicală-tip de la medicul de familie;
- certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap din anul precedent (dacă este cazul);
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale

Acte necesare ȋn vederea instituirii curatelei speciale  (art. 167 Noul Cod Civil):
- Certificatul de grefă (dovada că pe rolul instanţei este deschis dosar având ca obiect: punerea sub interdicţie);
- actele de identitate: reclamant, pârât şi persoana care este propusă pentru a fi desemnată curator;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie pentru persoana propusă ca şi curator;
- cererea reclamantului;
- declaraţia olografă/ autentificată a persoanei propusă ca şi curator;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

Menţionăm că desemnarea unui curator special pentru o persoană cu discernământ, conform art. 178 Noul Cod Civil, intră ȋn atribuţiile instanţei de judecată.

 

 

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială

Acte necesare efectuării anchetei sociale solicitată la internarea ȋn centre de ȋngrijire şi asistenţă medico-socială:
- cererea persoanei/ reprezentantului legal (dacă este cazul);
- actul de identitate;
- certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al apărţinătorului;
- documentul care atestă ȋncadrarea ȋn grad de handicap;
- documente doveditoare ale veniturilor (cupon pensie/ adeverinţă venit);
- documente doveditoare ale situaţiei locative;
- investigaţii paraclinice;
- angajament de plată de principiu (pentru persoanele care au venituri sau pentru membrii familiilor acestora);
- adeverinţe de venit pentru membrii de familie ȋn vederea efectuării de către aceştia a co-plăţii pentru persoana cu dizabilităţi;
- documentul care atestă reprezentarea legală (unde este cazul);
- fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice;
- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice

Centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice ale Direcţiei de Asistenţă Socială sunt:
Căminul de pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi strada Codrescu, nr. 6
Căminul de bătrâni “Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin şi Elena” Iaşi strada Mihai Cornea numărul 40-46

Actele necesare efectuării anchetei sociale pentru internarea ȋntr-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice:
- Cerere de admitere (formă olografă, nu există tipizat);
- Actele de stare civilă ale solicitantului: act de identitate din care să reiasă domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi, certificate de naştere, certificate de căsătorie/ hotărâre de divorţ, certificate de deces al soţului/ soţiei.
- Cupon de pensie recent;
- Declaraţie notarială că nu are copii sau reprezentant legal (acolo unde este cazul);
- Declaraţie notarială privind obligaţia de plată a diferenţei de contribuţie de ȋntreţinere până la concurenţa valorii integrale stabilite însoțită de acte privind veniturile aparținătorilor: adeverinţă de venit/ cupon pensie; adeverinţă de elev/ student (acolo unde este cazul) și certificate de naştere şi acte de identitate ale aparținătorilor;
- Analize medicale (Radiografie toracică; Electrocardiogramă şi examen cardiologic; Examen Psihologic şi Examen Psihiatric);
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să reiasă că solicitantul nu suferă de boli transmisibile sau psihice şi este apt pentru a fi inclus ȋn colectivitate;
- Contractul de proprietate al locuinţei ȋn care persoana vârstnica are domiciliul stabil (acolo unde este cazul);
- Fişa de Evaluare socio-medicală geriatrică/ Grila de Evaluare a persoanelor vârstnice down;

Acte solicitate după evaluarea dosarului în comisie:

- Analize de laborator (hemoleucograma, VSH; Glicemie, Uree, TGP, TGO, Sumar urină, Coprocultură);
- Dosar medical de la medicul de familie, completat şi parafat la zi;

- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12