Serviciul Resurse Umane

Anunț important

Drepturile salariale ale lunii iulie 2023 pentru personalul Direcției de Asistență Socială Iași, din motive obiective, se vor acorda în data de 9 august 2023

Pentru lămuriri vă rugăm să contactați Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. la numărul de telefon 0232-206344 interior 108 sau 127.

 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

 

Actele necesare în vederea angajării asistentului personal pentru persoana încadrată în grad de handicap grav:

a) cererea de angajare care cuprinde Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, se completează la depunerea actelor în original în vederea conformității până la data efectuării anchetei sociale în vederea angajării asistentului personal, dată ce va fi comunicată solicitantului de către inspectorul responsabil cu efectuarea anchetei sociale down;
b) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie;
c) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric);
d) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul;
e) actele de studii ale asistentului personal;
f) curriculum vitae pentru asistentul personal;
g) carnetul de muncă, iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie;
h) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a indemnizaţiei de şomaj (acordul privind solicitarea de către instituție a deciziei de încetare a indemnizației de șomaj sau acordare indemnizație pentru concediu pentru creșterea copilului);
i) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de la 01.01.2011;
j) cazierul judiciar sau acordul privind solicitarea de către instituție a cazierului judiciar;
k) extras de cont bancar;
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal sau acordul privind solicitarea de către instituție a certificatului de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav;
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Iaşi cu privire la angajarea asistentului personal conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau acordul privind solicitarea lui de către instituție;
n) acte de stare civilă pentru persoana cu dizabilitate din care sa rezulte şi faptul ca isi are reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie;
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu dizabilitate şi ultimul cupon de pensie sau declarație că acesta nu beneficiază de pensie sau indemnizație de invaliditate de la CJP;
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu dizabilitate fără discernământ / acordul scris al persoanelor cu dizabilitate a căror deficienţă funcţională nu intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea angajării solicitantului în funcţia de asistent personal down.

Anunț privind salariul de baza al asistenților personali ==> Anunț salarii

 

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav 

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav (persoane adulte):

- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare down;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down
- Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original);
- Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC (original);
- Act de identitate al persoanei cu handicap (original);
- Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original);
- Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original);
- Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original);
- Dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original);
- Extras de cont (pe numele solicitantului – unde este cazul);

 Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav (copii cu vârsta cuprinsă intre 0-18 ani):

- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare down;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal down;
- Certificat de încadrare în gradul grav de handicap/Hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original);
- Acord pentru primirea indemnizației lunare de la D.G.A.S.P.C. (pe numele copilului) - (original);
- Actul de identitate al reprezentantului legal (original );
- Certificatul de naștere al copilului (original);
- Extras de cont (pe numele reprezentantului legal - unde este cazul);
- Dispoziție pentru plasament in regim de urgență (în cazul în care persoana cu dizabilități beneficieaza de măsura de protecție - plasament)
- Hotărârea instanței pentru plasamentul minorului cu dizabilități (sau dacă este cazul, hotărârea Comisiei de Protecția Copilului)

 

Depunerea actelor necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav se poate face atât la sediul Direcției de Asistență Socială conform programului de lucru (program aici) cât și online prin platforma Punctul de Contact Unic Electronic accesând linkul PCUE

Pentru completarea cu acte legate de acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav se va utiliza adresa de email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


.

 Actele necesare pentru  pentru înscrierea la concursurile de recrutare a personalului contractual

a) formular de înscriere la concurs down;
b) actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) certificatul de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) documente care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) carnetul de muncă, adeverinţe eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

 

Actele necesare pentru  pentru înscrierea la concursurile de recrutare a funcționarilor publici

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii prezintă următoarele documente:
- formularul de înscriere la concurs down;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- actul de identitate;
- diplome de studii, certificate şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
- diplome de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- carnetul de muncă şi adeverinţă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
- adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
- cazierul judiciar - poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 

 Actele necesare pentru cazarea în Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială C.A. Rosetti

 

Actele necesare pentru cazarea in Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. Rosetti sunt:
- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.S.
- radiografie pulmonară, analiză singe (HIV sifilis), coprocultură (D.A.S. ajută la efectuarea acestor analize in regim de urgentă şi în mod gratuit

Adăpostul in care Direcţia de Asistenţă Socială asigură cazare este:

Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. ROSETTI 

Adresa: bld C.A. Rosetti nr. 30

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Ajutoare incalzire 2023

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12