Serviciul Resurse Umane

Anunț important

Incepând cu anul 2023 plata drepturilor salariale pentru tot personalul Direcției de Asistență Socială Iași se va face începând cu data de 8 a lunii, conform art. 55 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și adresa nr. 150885 din 13.12.2022 transmisă de ordonatorul principal de credite.

Pentru lămuriri vă rugăm să contactați Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.S. la numărul de telefon 0232-206344 interior 108 sau 127.

 

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal

Acte necesare la intocmirea dosarului de asistent personal:
a) acte de stare civilă pentru asistent personal: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
b) actul de examinare medicală emis de o institiţie sanitară competentă care să certifice starea de sănătate a asistentului personal şi aptitudinea sa de a presta activităţile solicitate în fişa postului (analize sange, plamâni, examen psihiatric);
c) certificat de handicap al asistentul personal, dacă este cazul (xerocopie şi original);
d) actele de studii ale asistentului personal (xerocopii şi original);
e) curriculum vitae pentru asistentul personal;
f) carnetul de muncă (xerocopie şi original), iar dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să se specifice această situaţie;
g) decizie de încetare a raporturilor de muncă de la angajatorul anterior sau a indemnizaţiei de şomaj (xerocopie şi original);
h) adeverinţă tip carte de muncă care sa ateste vechimea în muncă în perioada lucrată de la 01.01.2011 (xerocopie şi original);
i) decizia de pensionare, dacă este cazul (xerocopie şi original);
j) declaraţie pe propria răspundere a asistentului personal nu primeşte pensie;
k) cazierul judiciar;
l) certificatul de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal (xerocopie şi original);
m) acordul emis de către D.G.A.S.P.C. Iaşi cu privire la angajarea asistentului personal conform legii şi emis în baza certificatului de încadrare în grad de handicap;
n) acte de stare civilă pentru persoana cu handicap din care sa rezulte şi faptul ca isi are reşedinţa de domiciliu pe raza municipiului Iaşi: certificat de naştere, buletin/carte de identitate, certificat de căsătorie (xerocopii şi original);
o) decizia de pensionare, dacă este cazul, a persoanei cu handicap şi ultimul cupon de pensie (xerocopie şi original);
p) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap fără discernământ / acordul scris al persoanelor cu handicap a căror deficienţă funcţională un intră în categoria bolilor mentale, în care să se specifice opţiunea acestora în vederea angajării solicitantului în funcţia de asistent personal.

 

Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor 

  Actele necesare pentru  acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor:
- acordul DGASPC Iaşi - original
- certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
- act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
- cupon pensie/decizie de pensionare - xerocopie
- extras bancar: BRD,CEC, ING, RNCB, BTR, RZBR, mandat postal
- dosar

 

 

 Actele necesare pentru cazarea în Centrul de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Socială C.A. Rosetti

 

Actele necesare pentru cazarea in Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. Rosetti sunt:
- cerere
- adeverinţă medicală de la medicul de familie
- copie B.I./C.I.
- anchetă socială efectuată de asistenţii sociali din cadrul D.A.S.
- radiografie pulmonară, analiză singe (HIV sifilis), coprocultură (D.A.S. ajută la efectuarea acestor analize in regim de urgentă şi în mod gratuit

Adăpostul in care Direcţia de Asistenţă Socială asigură cazare este:

Centrul de urgenţă pentru Recuperare şi Integrare Sociala C.A. ROSETTI 

Adresa: bld C.A. Rosetti nr. 30

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@dac-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

 

Ajutoare incalzire 2022

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12