dac-a-2
dac-a-4
dac-camin-batrani-1
dac-camin-batrani-3
dac-centrul_de_zi_Zaharia_2018
dac-hecuba
dac-sediu-5
dac-vovidenia

recomandari canicula 2024

 

telefon verde canicula 2

 

 

TICHETE SOCIALE VALORICE

  acordate cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2024

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub formă de tichete sociale valorice. Acțiunea se află la a XXII-a ediţie și este organizată de către Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială.

Beneficiarii campaniei sunt circa 10.833 de pensionari ale căror pensii cumulate nu depășesc suma de 1.500 de lei inclusiv (pensionari de drept și pensionari pe caz de boală).

Valoarea unui carnet cu tichete sociale este de 100 de lei, fiind compus din 10 tichete a 10 lei fiecare.

Pentru a primi astfel de tichete valorice pensionarii trebuie să se afle în baza de date a Casei Județene de Pensii, să aibă domiciliul în Municipiul Iași și să se afle în plată cu luna aprilie 2024.

 

Tichetele valorice sunt distribuite în perioada 17 aprilie -18 iulie 2024, între orele 08:30 și 15:30, în următoarele locuri:

- Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Str. Codrescu nr. 6 - pentru beneficiarii cu domiciliul în zona COPOU;

- Cantina de Ajutor Social, Str. Sf. Andrei nr. 70 - pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele CENTRU, GARĂ;

- Direcţia de Asistenţă Socială, Şos. Naţională nr. 43 - pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele PODU ROŞ, BULARGA;

- Centrul de Cartier Nicolina, Str. Petre Ţuţea nr. 2 - pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona NICOLINA I şi II;

- Centrul de Cartier Păcurari, Șos. Păcurari nr. 34 - pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona PĂCURARI;

- Centrul de Cartier Tătăraşi, Str. Vasile Lupu nr. 8 - 2 - pentru beneficiarii zonelor TĂTĂRAȘI, METALURGIE, T. VLADIMIRESCU;

- Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, Str. Tabacului nr. 1A - pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele ALEXANDRU CEL BUN – DACIA;

- Centrul de Cartier Frumoasa, Bd. Poitiers nr. 20 - 22 - pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele BUCIUM şi FRUMOASA.

tichet social Paste 2023

 

Acordarea venitului minim de incluziune (VMI) prin acordarea ajutorului de incluziune şi/sau prin acordarea ajutorului pentru familia cu copii 

ATENȚIE
Toți beneficiarii actuali de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei vor fi înregistrați în sistem în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2023 pentru a primi venitul minim de incluziune (VMI).

Pentru aceasta ei vor fi contactați telefonic sau personal de către inspectorii Direcției de Asistență Socială Iași pentru a fi consiliați în vederea condițiilor de acordare a VMI, precum și modalitatea de completare a cererii.

Aceasta este o măsură esenţială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea Legii nr.196/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Informații detaliate despre condițiile de acordare ale Venitului Minim de Incluziune (VMI) gasiți aici VMI

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021


Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 down, privind venitul minim garantat , precum și:

1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

- Buletin identitate sau Carte Identitate;

- certificatele de naştere ale copiilor;

- certificatul de căsătorie;

- alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

2. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2023 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);

- indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.

- adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.

 

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

    - sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
    - sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
    - sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
    - sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
    - sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
    - stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
    - sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
    - indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
    - sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.

       

       OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie

3. Acte de proprietate/închiriere/folosință

actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.

         Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr226/2021.

         Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecarei luni la sediul DAS Iasi, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2023 – martie 2024.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

  OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.

2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;

3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Iaşi.

  • Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
  • Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.1. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:

- 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

- 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

Conform consumului lunar

10

Între 200.1- 320

90%

Conform consumului lunar

10

Între 320.1-440

80%

Conform consumului lunar

10

Între 440.1-560

70%

Conform consumului lunar

10

Între 560.1-680

60%

Conform consumului lunar

10

Între 680.1-920

50%

Conform consumului lunar

10

Între 920.1-1040

40%

Conform consumului lunar

10

Între 1040.1-1160

30%

Conform consumului lunar

10

Între 1160.1-1280

20%

Conform consumului lunar

10

Între 1280.1-1386

10%

Conform consumului lunar

10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

Conform consumului lunar

10

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:

- 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

- 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

250

10

Între 200.1- 320

90%

225

10

Între 320.1-440

80%

200

10

Între 440.1-560

70%

175

10

Între 560.1-680

60%

150

10

Între 680.1-920

50%

125

10

Între 920.1-1040

40%

100

10

Între 1040.1-1160

30%

75

10

Între 1160.1-1280

20%

50

10

Între 1280.1-1386

10%

25

10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

25

10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

500

30 (70)

Între 200.1- 320

90%

450

30 (70)

Între 320.1-440

80%

400

30 (70)

Între 440.1-560

70%

350

30 (70)

Între 560.1-680

60%

300

30 (70)

Între 680.1-920

50%

250

30 (70)

Între 920.1-1040

40%

200

30 (70)

Între 1040.1-1160

30%

150

30 (70)

Între 1160.1-1280

20%

100

30 (70)

Între 1280.1-1386

10%

50

30 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

320

20

Între 200.1- 320

90%

288

20

Între 320.1-440

80%

256

20

Între 440.1-560

70%

224

20

Între 560.1-680

60%

192

20

Între 680.1-920

50%

160

20

Între 920.1-1040

40%

128

20

Între 1040.1-1160

30%

96

20

Între 1160.1-1280

20%

64

20

Între 1280.1-1386

10%

32

20

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 - 2053

10%

32

20

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:

10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 lei

Și ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.

 

BUNURI CARE DUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI A SUPLIMENTELOR PENTRU ENERGIE

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A. Bunuri imobile

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B. Bunuri mobile

1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice

2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi

3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ:

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C. Depozite bancare

Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la acest moment valoarea este de 7567*3=22701 lei).

 
 

INFORMARE
TICHETE SOCIAL VALORICE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU ACHIZIȚIONARE DE ALIMENTE SAU MASĂ CALDĂ

Conform prevederilor O.U.G. nr.63/2022, începând din luna iunie2022, se acordă un sprijin material pentru categoriile de persoane vulnerabile având drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde. Începând cu anul 2023 au fost modificate plafoanele de venituri și persoanele beneficiare.

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023;

b) persoanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023;

e) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Prin excepție în situația în care familiile prevăzute la lit. c)—e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus, în perioada ianuarie – decembrie 2023. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, precum și persoanele fără adăpost pot solicita acordarea sprijinului material prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la Direcția de Asistență Socială Iași.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” — S.A.

Eventualele probleme pot fi semnalate la telefon 031.9268.

Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare, tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. la primărie și vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

Nu primesc sprijinul material persoanele care aparțin categoriilor sus-menționate, dar care la data acordării sprijinului nu au domiciliu în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private.

Veniturile care se iau în calcul pentru aflarea venitului net/membru de familie sunt:

a)venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

b)venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

c)venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;

d)venituri din indemnizația socială; (…)

g)venituri din activități independente;

h)venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

i)venituri din salarii și asimilate salariilor;

j)venituri din cedarea folosinței bunurilor;

k)venituri din investiții;

l)venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

m)venituri din premii și jocuri de noroc;

n)venituri din alte surse.

 
 
 
 

Informare privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți conform O.U.G. nr. 113/15.07.2022

În conformitate cu dispozițiile art.3 din O.U.G. nr.113/2022, pentru persoanele cele mai defavorizate s-a prevăzut un sprijin material, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.

Beneficiari conform OUG nr. 113/2022 sunt:

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Sursa de finanțare a programului:

- fondurile europene prin Programul operațional POAD 2014-2020, fiind decontate în limita bugetului disponibil pentru această măsură.

Coordonatorul programului și organizații partenere:

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar,

- Ministerul Afacerilor Interne, Instituția Prefectului și autoritățile administrației pubice locale, în calitate de organizații partenere.

Atribuțiile autorităților administrației publice locale:

Autoritățile administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială:

- identifică, întocmesc și își asumă prin semnătura reprezentantului legal listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a categoriei de eligibilitate a acestora,

- actualizează lunar listele, își asumă prin semnătura reprezentantului legal listele cu destinatarii finali și le transmit Instituției Prefectului, pentru a fi centralizate la nivel de județ,

- utilizează modalităţi de identificare şi verificare a destinatarilor finali, aprobate prin dispoziţie a primarului.

- distribuie cardurile către beneficiari după ce le recepționează de la Instituția Prefectului.

Tichetele sociale electronice pentru nou-născuți:

- Valoarea nominală este de 2000 de lei, valoare care poate fi actualizată anual prin Hotărâre a Guvernului;

- Nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar;

- Este acordat o singură dată pentru un nou-născut şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nounăscuţi pentru care a fost emis.

- Se alimentează exclusiv cu valoarea nominală prevăzutătichetelor sociale;

- Nu poate să fie diminuată în niciun mod această valoare.

Distribuția tichetelor sociale electronice pentru nou-născuți:

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europeneasigură distribuirea tichetelor sociale de la unitatea emitentă către Instituţia Prefectului;

- Instituţiile Prefectului distribuie tichetele sociale către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza teritorială unde îşi au domiciliul destinatarii finali împreună cu informaţiile necesare privind lista unităţilor afiliate;

- Autorităţile administraţiei publice locale înmânează destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți împreună lista unităţilor afiliate pe raza teritorială unde aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa.

- Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, au obligaţia de a asigura distibuția tichetului la domiciliul acestora.

Notă:

            Având în vedere prevederile OUG nr.113/2022, precizăm că ajutorul pentru mame acordat din bugetul local va fi acordat doar persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute, dar care nu au beneficiat de prevederile ordonanței amintite. Plafonul de acordare este la acest moment de 1500 lei/membru de familie (respectiv 50% din valoarea salariului minim brut pe economie în plată la momentul primirii cererii de acordare).

 
 

INFORMAȚII IMPORTANTE

PRIVIND CONDIȚIILE DE ACORDARE A SUMELOR FORFETARE DESTINATE FAMILIILOR ȘI PERSOANELOR SINGURE PROVENITE DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA

 

IMPORTANT

 

        Programul de decontare al sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din O.U.G nr. 15/ 2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina a luat sfârșit la data de 30 iunie 2024.

 

        În data de 29.06.2024 a fost publicată O.U.G nr. 96/2024 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

 

        Pentru implementarea prevederilor art. 3 și 26 din O.U.G nr. 96/2024 cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare urmează să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 

Informații privind soluționarea cererilor din luna februarie 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

Informații privind soluționarea cererilor din luna martie 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

Informații privind soluționarea cererilor din luna aprilie 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

Informații privind soluționarea cererilor din luna mai 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

Informații privind soluționarea cererilor din luna iunie 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

Informații privind soluționarea cererilor din luna iunie 2024 pentru cazare individuală găsiți aici

 

DOCUMENTE NECESARE
privind acordarea ajutorului de urgență în bani acordate la nașterea nou-născuților pentru mamele cu venituri reduse sau pentru mamele minore, conform HCL nr. 256/31.08.2021

În conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr.256/2021, privind acordarea beneficiilor de asistență socialăpe raza Municipiului Iași, începând cu luna septembrie 2021 Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, Serviciul de Beneficii de Asistență Socială va acorda ajutoareAjutoare de urgență în bani acordate la nașterea nou născuților pentru mamele cu venituri reduse sau pentru mamele minore.

Valoarea ajutorului este de 500 lei, iar acordarea se va face pentru mamele minore sau mamele din familii cu domiciliul în Municipiul Iași, având venitul net pe membru de familie cel mult egal cu 50% din salariul minim pe economie în plată (1500 lei), o singură dată, în termen de șase luni de la naștere copilului.

Solicitanții vor depune cerere down însoțită de documente doveditoare:

- acte de identitate pentru toți membrii familiei;

- acte privind venitul familiei ( adeverințe privind venitul net încasat, inclusiv prime bonuri de masă, alte bonificații, cupoane de pensie, cupoane privind indemnizațiile sociale, adeverință ANAF pentru persoanele fără venituri etc)

- alte acte justificative după caz

Calculul venitului se face conform art.8 alin.1 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, respectiv vor exista anumite venituri care nu se vor lua în calcul (alocațiile de stat, alocația pentru susținerea familiei, bugetul complementar sau prestațiile sociale acordate confor Legii nr.448/2004, venituri din burse, venituri din munca ocazională)

Plata acestui ajutor se va putea face prin casieria Direcției de Asistență Socială sau prin virament într-un cont bancar. Ajutoarele se vor acorda în limita fondurilor alocate, în ordinea depunerii solicitării.

 
 
 
 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

 

17.06.2024

 

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Mai jos regăsiți:

 

1. Caiet de sarcini [aici]

 

2. Model acord cadru și model contract subsecvent  [aici]

 

3. Modele de formulare [aici]

 

Anunț achiziție medicamente

18.05.2023

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze medicamente pentru cabinetele medicale școlare și universitare aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție Servicii de pază

16.01.2023

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție pachete cadou - Acțiune socială "Implică-te și tu poți fi Moș Crăciun"

28.11.2022

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze in decursul lunii decembrie pachete cadou specifice sărbătorilor de iarnă pentru copiii proveniți din familii defavorizate aflate in monitorizarea D.A.S. Iași. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Anunț achiziție tehnică de calcul

04.10.2022

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze tehnică de calcul Cod CPV 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Anunț achiziție Servicii de pază

20.01.2022

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

28.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. IaşiDetalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

11.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi.

Caiet de sarcini [citiți mai multe]

Anunț prelungire termen depunere oferte achiziție Servicii furnizare gaze naturale

02.06.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi prelungește termenul de depunere pentru achiziţionarea de Servicii furnizare gaze naturale cod CPV 09123000-7, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

Anunț achiziție Servicii furnizare gaze naturale

24.05.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii furnizare gaze naturale cod CPV 09123000-7, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

 

 

Anunț achiziție Servicii de pază

11.01.2021

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

 

Clarificari anunț achiziție lucrări de de construcţii

12.11.2020

    Clarificări anunț achiziţie lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de de construcţii

05.11.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de construcţii

01.10.2020

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

Clarificări anunț achiziție tehnică de calcul

24.07.2020

    Clarificări anunţ tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind clarificările [citiți mai multe]

Anunț achiziție tehnică de calcul

21.07.2020

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze tehnică de calcul Cod/Coduri CPV** 30213300-8 Computer de birou (Rev 2). Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de construcţii

21.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de construcţii

11.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii (proiectare şi execuţie) la obiectivul Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare "CA Rosetti", aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anunţul [citiți mai multe]

Anunț achiziție Servicii de pază

08.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori, Anexa nr. 2, cod CPV 79713000-5, pentru obiective ale Direcţiei de Asistenţă Socială. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție lucrări de construcţii

Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de construcţii la obiectiv aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii privind anuntul [citiți mai multe]

Caiet de sarcini [vezi aici]

Anunț achiziție lucrări de amenajare

05.11.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze lucrări de amenajare Centru pentru servicii de igienă corporală (duşuri). Detalii [citiți mai multe]

Clarificări la anunțul privind achiziţia de produse farmaceutice

08.07.2019

    Clarificări la anunţul privind achiziţionarea de produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi.. Detalii [citiți mai multe]

Anunț achiziție produse farmaceutice

02.07.2019

    Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi intenţionează să achiziţioneze produse farmaceutice pentru cabinetele medicale şi stomatologice şcolare şi universitare aparţinând D.A.S. Iaşi. Detalii [citiți mai multe]

 
 
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Telefoane: 0232-206.344
                    0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: contact@das-iasi.ro
            dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară, Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii pentru Persoane cu Handicap Grav
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Legitimatii CTP
Sediu Sos Nationala nr 43
Program: 08:00 - 14:00

Centrul “Cantina Socială”
Program de distribuire a hranei pentru beneficiari:
Luni - Vineri: 13:00-14:30
Sâmbată - Duminică: inchis

Achizitii publice
Ajutoare incalzire 2023

Lapte praf gratuit

Spune NU cerșetoriei!

campania spune nu cersetoriei 2

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Declaratii de avere

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12