Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

 

Cadru legislativ în vigoare

1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2.H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

3.Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1474/2011;

4.OUG nr. 124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social

5.Legea nr. 166/09.10.2012 privind apobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social

6.INSTRUCȚIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare

7.H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 şi a Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011;

8.H.G. nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut în ţară garantat în plată;

9.O.U.G nr. 93/08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 

Beneficiari

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

 

Nivelurile pentru VMG sunt următoarele

Persoana singură = 142 lei
Familia formată din 2 persoane =255 lei
Familia formată din 3 persoane = 357 lei
Familia formată din 4 persoane =442 lei
Familia formată din 5 persoane = 527lei
Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mareşte cu 0.073 x ISR =37 lei.

 

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;
- sumele provenite din alocaţia de stat;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Acte necesare depunerii ajutorului social

a) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
b) Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii români:
- B.I.(buletin identitate) sau  C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii străini sau apatrizi
- C.I. - carnet de identitate
- L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
- D.I. - document de identitate
- Certificate de naştere ale copiilor;
- Certificat de căsătorie;
- Certificat deces;
- Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
- Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
- Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
- Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
- În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;

c) Alte acte:
1.Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
2.Certificat de atestare fiscală eliberat de Primăria municipiului Iaşi;
3.Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte veniturile realizate;
4.Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi
5.În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza municipiului Iaşi, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
6.Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
7.Talon şomaj;
8.Talon alocaţie de stat pentru copil;
9. Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
10.Talon pensie + Decizie pensie;
11.Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
12.În cazul femeilor peste 63 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie din care să rezulte aceasta;
13.Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
14.În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
15.În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

 

Condiţii de acordare

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul de Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi.
Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea,persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:
• să se prezinte la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru înregistrarea ca persoane în căutarea unui loc de muncă, să nu refuze un loc de munca, să nu refuzate participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesioanală sau participarea la un program de pregătire profesională.
• să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului. În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1

Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechimemai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereal

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

  NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

 

Documentele necesare eliberării legitimaţiei de călătorie pe mijloacele de transport în comun H.C.L. nr. 129/2017

      

Actele necesare pentru eliberarea legitimaţiei de călătorie pe mijloacele de transport în comun CTP:

a) Cerere

b) Act de identitate (B.I./C.I./C.I.P.) – original şi copie

c) Ultimul talon de pensie – original şi copie

d) Fotografie tip buletin

e) Alte acte, după caz

În cazul pierderii legitimaţiei, se vor anexa la cerere actele menţionate mai sus, precum şi dovada (chitanţă) anunţului de anulare într-un ziar local.

 

specimen legitimatie

 

     Categorii de beneficiari      

      

a) Persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi;

b) Persoanele pensionare cu vârstă până la 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iaşi, a căror pensii sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată (valoarea actuală 1450 de lei, cf. H.G. nr. 1/06.01.2017);

 

Persoanele care au stabilit prin lege dreptul de a beneficia de gratuitate la transportul in comun vor circula pe baza legitimatiilor eliberate in baza legilor specifice.

Condiţii

a) Domiciliul stabil pe raza municipiului Iaşi;

b) Drepturi asigurate prin Casa de Pensii.

c) Beneficiarul de legitimaţie pentru transportul în comun va comunica Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi modificarea adresei de domiciliu/reşedinţă.

                 

*Note:

- Legitimaţia de călătorie este personală, are fotografie şi nu se poate transmite altei persoane.

- Persoanele care solicită eliberarea legitimaţiei de călătorie sau a unui duplicat, vor înregistra cererea şi documentele justificative la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din şos. Naţională nr. 43, zilnic (luni-vineri) în intervalul orar 08,00-14,00. Legitimaţiile de călătorie se vizează anual.

- Persoanele care se încadrează în două sau mai multe categorii prevăzute de actele normative în vigoare, beneficiază de o singură legitimaţie de călătorie pe mijloacele de transport în comun (eliberata de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi sau de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi sau de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – subfiliala Iaşi)

 

 

 

Acte necesare in vederea acordarii de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr.321-2000

a) reteta de la medicul de familie.
b) copie dupa certificatul de nastere al copilului (doar in prima luna).

Notã : Laptele praf se elibereaza la sediul din Sos. Nationala nr.43

 

 ACŢIUNI SOCIALE

Tichete sociale valorice acordate cu ocazia

Sărbătorilor de Paşte 2017

  

2017 tichete sociale Sarbatori Paste

Tichete sociale valorice acordate cu ocazia

Sărbătorilor de Crăciun 2016

 

tichet-social-de Craciun 2016

Tichete sociale acordate copiilor preşcolari

proveniţi din familii aflate în dificultate

  tichete sociale 2016 2017

O şansă la educaţie pentru orice copil

  Primarul oferind ghiozdan
 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12