Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

 

 articol

 

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

 

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform OUG nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creştere copil se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei – pentru pachetul de 2 ani, respectiv 3400 lei – pentru pachetul de 1 an;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creştere copil este de 500 lei;
- Cuantumurile pentru indemnizaţia de creştere copil şi stimulentul de inserţie se stabilesc în funcţie de un indicator social de referinţă, care, în prezent, are valoarea de 500 lei.

            OUG 111/2010 o găsiţi aici…

             H.G. nr. 52/2011 o găsiţi aici...

Atentie!

Precizare 1: Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si stimulent, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Precizare 2: Pentru copiii născuţi, începând cu data de 01 martie 2012, în situaţia în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a concediului pentru creştere copil şi indemnizaţie aferentă, conform legii, primul dintre soţi care solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului are obligaţia legală de a rezerva cel puţin o lună pentru celălalt soţ, perioadă pentru care nu poate primi drepturile. Dacă celălalt soţ nu doreşte să solicite indemnizaţia pentru creştere copil, are obligaţia, conform legii, să notifice, în scris, această opţiune la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, cu minim 60 de zile, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau 2 ani, în funcţie de pachetul de beneficii de asistenţă socială ales.

 

Excepţii de la precizarea nr. 2: Dacă primul dintre soţi care solicită drepturile reia activitatea, deci obţine venituri impozabile şi solicită stimulentul de inserţie, cu cel puţin 3 luni mai devreme - la pachetul de 1 an şi cu cel puţin 6 luni mai devreme – la pachetul de 2 ani, nu mai există obligaţia de rezervare a perioadei mai sus amintite.

 

           Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (600 lei/85% din venitul net) 

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 
  PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2)  down,

eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 1 an, 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

- act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere, in original sau copie conform cu originalul.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

articol

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de insertie

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 

 PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii sau, daca se solicita direct stimulent, sa rezulte obtinerea de venituri impozabilesi ca nu a solicitat concediul pentru crestere copil. Atentie! Persoana care beneficieaza de stimulent de insertie trebuie sa obtina venituri impozabile pe toata perioada in care beneficieaza de acest drept

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind reluarea activitatii dupa concediul de creştere a copilului sau, daca se solicita direct stimulent, document din care sa rezulte ca obtine venituri impozabile (declaratie de venituri estimate pentru anul in curs si declaratie pe proprie raspundere ca va obtine venituri pe toata perioada in care va beneficia de stimulent de insertie);

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

 articol

 

Modificare Indemnizatie/Stimulent sau Stimulent/Indemnizatie

 

Precizări:

- În situaţia în care a fost ales pachetul de 1 an, solicitantul trebuie să obţină venituri impozabile, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
- În situaţia în care a ales pachetul de 2 ani, stimulentul poate fi obţinut doar după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, chiar dacă activitatea a fost reluată înainte de 1 an;
-  În cazul copilului cu handicap, stimulentul poate fi solicitat, oricând, până la 3 ani, pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare.

 

Acte necesare :

-  Cerere tip – (Anexa 1) down

-  Copii xerox dupa certificat nastere copil si carte identitate parinte;

- Copie conform cu originalul dupa Decizia de revenire in activitate sau adeverinta salariat - pentru modificare indemnizatie/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului.

 

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt soţ

- Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, înainte de a se naşte copilul, primul dintre soţi care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt soţ;
- Celălalt soţ nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană perntru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Iaşi, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 sau 2 ani, în funcţie de pachetul ales, că nu doreşte să solicite aceste drepturi;
- Dacă celălalt soţ nu solicită drepturile pentru perioada rezervată, AJPIS Iaşi încetează, conform legii, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului pentru primul soţ, la împlinirea de către copil a vârstei de 11 luni sau 1 an şi 11 luni, în funcţie de pachetul ales;
- Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta de 11 luni sau 1 an şi 11 luni, în funcţie de pachetul ales, perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, soţul care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 1 sau 2 ani, în funcţie de pachetul ales pentru cel din urmă copil;
- Pentru a exista continuitate în plata pentru pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de 1 sau 2 ani, în funcţie de pachetul ales.

 

articol

 

Indemnizatia / Ajutorul  pentru ingrijirea copilului cu varsta 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap.

      NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificata prin O.U.G. 124/2011, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Documente necesare :

- cerere tip;<------DESCARCA
- originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
- certificat de casatorie;
- certificatul de incadrare in grad de handicap pentru solicitant/persoana indreptatita si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
- cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului, in perioada 0 - 7 ani, daca este cazul;
- decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, daca este cazul;
- documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
- alte acte, dupa caz.

Atentie!

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala, la depunerea dosarului de solicitare drepturi.

 

articol 

 

Alocatia de stat pentru copii

 

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Acte necesare

- Cerere tip 

- Certificat naştere copil -original şi copie;

- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

- Dosar cu şina;

- Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar  (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);

- în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

 Observatii:

1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL

2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.C. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

3. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

 

- Certificat naştere copil - copie şi original

- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)

- Dosar

- Formularul E 411/Adeverinţă de la instituţiile abilitate (din ţara unde s-a născut copilul) sau adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova

 

- Certificat naştere copil - copie şi original

- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)

- Dosar

- Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

- Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

 

ATENŢIE!

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:

                                                Semnatura: ___________

 

 ATENŢIE! NOU

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii DAC Iaşi să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în Iaşi – România.

 

articol

 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!
 

OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, între care şi alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobată, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificări şi completări, iar Normele metodologice de aplicare a legilor menţionate în OUG 124/2011 au fost modificate şi completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 o găsiţi aici ...

HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 o găsiţi aici ...

 

Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: aici

 

 

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF), care se acorda pentru familii cu copii in intretinere si un venit net lunar de pana la 530 lei/membru de familie


- Carti/buletine de identitate ale parintilor (copie si original);
- Certificatul de casatorie (copie si original);
- Certificatele de nastere ale copiilor si cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii si original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copiilor, hotarare pentru instituirea unei masuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie si original);
- Contract locuinta (copie si original);
- Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari din care sa reiasa ca intreaga familie locuieste la adresa declarata;
- Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor somaj/ajutor social/declaratie notariala pentru persoanele care nu realizeaza venituri (parinti/parteneri si copiii adulti necasatoriti care locuiasc cu familia), pentru luna anterioara depunerii cererii. In adeverintele de salariat, este necesar sa se mentioneze salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, cu precizarea daca se beneficiaza sau nu de bonuri de masa, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;
- Cupon alocatie de stat/extras de cont (ultima suma primita);
- Adeverinte de elev cu precizarea numarului de absente nemotivate din ultimul semestru scolar incheiat, nota la purtare si mentiunea repeta/nu repeta; daca repeta, se va mentiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va atasa copie dupa certificatul/documentul medical;
- Certificat de atestare fiscala de la Finantele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii soti/parteneri si copii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice, pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia, atat pentru anul in curs, cat si pentru anul anterior;
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie si original), daca este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta si documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru incopciat.

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Lapte praf gratuit

Revista Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

dac-12