Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Serviciul Alocatii si Indemnizatii

 

 articol

 

Indemnizaţia/Stimulent creştere copii

IMPORTANT

Incepând cu 1 iulie 2016 intră în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin:

Legea 66/2016 - o puteti citi aici : Legea 66/2016

Hotararea de Guvern 449/2016 - o puteti citi aici: HG 449/2016

Ordin 1099/2016 - il puteti citi aici: ORDIN 1099/2016   iar anexa aici ANEXA ORDIN 1099/2016

Model cerere noua indemnizatie - descarca de aici

Model adeverinta noua - descarca de aici

Informaţii utile pentru beneficiarii de indemnizaţie creştere copil aflaţi in plata şi care doresc să beneficieze de modificările legislative incepând cu 1 iulie găsiţi mai jos:

Opţiunea 1 - 1 an  Atenţie beneficiarii aflaţi în plată care au solicitat iniţial stimulent de inserţie şi doresc intrarea în concediu creştere copil trebuie să depună la Direcţia de Asistenţă Comunitară (str Mitropolit Varlaam nr. 54 - lângă Casa Sindicatelor) dosar complet

- Opţiunea 2 - 2 ani

 

Alte informaţii utile găsiţi aici tabel explicativ aplicare norme metodologice, ghid privind acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului şi informaţii privind indemnizaţia şi alte forme de sprijin.

 

          Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.


          Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei ;

            OUG 111/2010 o găsiţi aici…

             H.G. nr. 52/2011 o găsiţi aici...

           Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

- dosar cu şină;

 
  PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2)  down, eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;

- act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscală pe firma;

- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.
Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

articol

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original şi copie;

- extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)  )

- dosar cu şină;

 

 PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) down, eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului  și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil.

Atenție! Persoana care beneficiează de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE:

 

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscală pe firma;

- document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);

- document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediu sarcină și lauzie, dacă este cazul

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.
Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

 

 articol

 

Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie

 

- Cerere tip – (Anexa 1) down;

- Copii xerox după certificat naștere copil și carte identitate părinte/solicitant;

- Copie conform cu originalul după Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat - pentru modificare indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului

 

Precizări privind perioada de minim o lună rezervată celuilalt părinte

 

- Dacă ambii părinţi au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, în ultimii 2 ani înainte de a se naşte copilul, primul care solicită drepturile este obligat să rezerve cel puţin o lună pentru celălalt parinte;

- Celălalt parinte nu este obligat să solicite drepturile pentru perioada rezervată, dar, dacă nu doreşte să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, are obligaţia legală să notifice, în scris, Agenţia Judeţeană perntru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Iaşi, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, că nu doreşte să solicite acest drept si perioada de plata va fi redusă cu o lună;

- În situația în care se solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, celălalt părinte nu mai este obligat să efectueze luna rezervată pentru concediu creștere copil

- Dacă se naşte un alt copil, înainte ca cel pentru care se primesc drepturile să împlinească vârsta  1 an şi 11 luni,  perioada rezervată se poate amâna şi cumula cu perioada rezervată pentru următorul copil, parintele care beneficiază deja de drepturi urmând să rezerve cel puţin 2 luni pentru celălat soţ, înainte de a împlinirea de către următorul copil a vârstei de 2 ani;

- Pentru a exista continuitate în plata pentru pentru părintele care beneficiază deja de drepturi, în situaţia de mai sus, în care se naşte următorul copil, soţul aflat în concediul de creştere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru următorul copil, cu 60 de zile înainte de împlinirea de către primul copil a vârstei de  2 ani.
 Important – În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserție se acordă pană la 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap (cu condiția ca în acest timp să se realizeze venituri supuse impozitului).

 

articol

 

Indemnizaţia / Ajutorul  pentru îngrijirea copilului cu vârsta 0-7 ani, în situaţia în care copilul şi/sau un părinte / persoana care are copilul în îngrijire sunt persoane cu handicap.

    

Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificată și completată prin O.U.G. 124/2011 și Legea 66/2016.

Documente necesare :

- cerere tip - Anexa 1 down;

- originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;

- certificat de casatorie;

- certificatul de încadrare în grad de handicap pentru solicitant/persoana indreptatita și/sau minorul pentru care se solicita dreptul;

- cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, în perioada 0 - 7 ani, daca este cazul;

- decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, daca este cazul;

- documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;

- alte acte, dupa caz.

Important - Începand cu 1 iulie 2016, oricare dintre părinți/persoanele îndreptățite, care se ocupă efectiv de creșterea și îngrijirea copilului cu dizabilitate gravă sau accentuată în varstă de la 3 ani pană la 18 ani și își desfășoară activitatea cu un program redus de muncă la 4 ore, poate beneficia de o indemnizație lunară egala cu 50% din cunatumul minim al indemnizației de creștere a copilului.

Actele necesare sunt:

- Cerere tip - Anexa 1 down

- Copii act identitate solicitant și certificat naștere copil + originalele

- Copie certificat și hotărare de încadrare în grad de handicap + originalul

- Copie conformată cu originalul după Decizia/Actul adițional prin care se aproba reducerea programului de munca la 4 ore, pentru  creșterea și îngrijirea copilului cu handicap

- Alte acte necesare după caz

- Dosar șină

 

 

articol 

 

Alocatia de stat pentru copii

 

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Acte necesare

- Cerere tip 

- Certificat naştere copil -original şi copie;

- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

- Dosar cu şina;

- Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

- în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

 Observatii:

1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL

2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.C. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

3. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în U.E.

 

- Certificat naştere copil - copie şi original

- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)

- Dosar

- Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

- Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
- Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

Alocatia de stat pentru copiii născuţi în Republica Moldova

 

- Certificat naştere copil - copie şi original

- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original

- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)

- Dosar

- Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

- Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

 

ATENŢIE!

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:

                                                Semnatura: ___________

 

 ATENŢIE! NOU

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

Dacă nu este prezentată negaţia/adeverinţa menţionată mai sus, este necesar ca angajaţii DAC Iaşi să efectueze o anchetă socială la domiciliu, din care să rezulte că părintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocaţia de stat locuieşte împreună cu copilul, în Iaşi – România.

 

articol

 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!
 

OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, între care şi alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobată, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificări şi completări, iar Normele metodologice de aplicare a legilor menţionate în OUG 124/2011 au fost modificate şi completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 o găsiţi aici ...

HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 o găsiţi aici ...

 

Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: aici

 

 

Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF), care se acorda pentru familii cu copii in intretinere si un venit net lunar de pana la 530 lei/membru de familie


- Carti/buletine de identitate ale parintilor (copie si original);
- Certificatul de casatorie (copie si original);
- Certificatele de nastere ale copiilor si cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani (copii si original);
- Livretul de familie, completat la zi (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul (copie si original);
- Hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copiilor, hotarare pentru instituirea unei masuri de ocrotire a copilului, unde este cazul (copie si original);
- Contract locuinta (copie si original);
- Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari din care sa reiasa ca intreaga familie locuieste la adresa declarata;
- Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor somaj/ajutor social/declaratie notariala pentru persoanele care nu realizeaza venituri (parinti/parteneri si copiii adulti necasatoriti care locuiasc cu familia), pentru luna anterioara depunerii cererii. In adeverintele de salariat, este necesar sa se mentioneze salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, cu precizarea daca se beneficiaza sau nu de bonuri de masa, inclusiv valoarea acestora;
- Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;
- Cupon alocatie de stat/extras de cont (ultima suma primita);
- Adeverinte de elev cu precizarea numarului de absente nemotivate din ultimul semestru scolar incheiat, nota la purtare si mentiunea repeta/nu repeta; daca repeta, se va mentiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va atasa copie dupa certificatul/documentul medical;
- Certificat de atestare fiscala de la Finantele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii soti/parteneri si copii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
- Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice, pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia, atat pentru anul in curs, cat si pentru anul anterior;
- Certificat de incadrare in grad de handicap (copie si original), daca este cazul;
- In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta si documente referitoare la partener;
- Un dosar pentru incopciat.

 

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Lapte praf gratuit

Bunicii Buciumului

Bunicii Buciumului

Proiecte europene

proiect-VAST-vulnerabil-dar-activ-social-ca-tine

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12