Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Serviciul Alocatii si Indemnizatii

 

 articol

 

Indemnizatia/Stimulent crestere copii

 

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform OUG nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

- Concediu pentru creşetrea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Concediu pentru creşetrea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creştere copil se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei – pentru pachetul de 2 ani, respectiv 3400 lei – pentru pachetul de 1 an;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creştere copil este de 500 lei;
- Cuantumurile pentru indemnizaţia de creştere copil şi stimulentul de inserţie se stabilesc în funcţie de un indicator social de referinţă, care, în prezent, are valoarea de 500 lei.

            OUG 111/2010 o găsiţi aici…

             H.G. nr. 52/2011 o găsiţi aici...

Atentie!

Precizare 1: Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si stimulent, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Precizare 2: Pentru copiii născuţi, începând cu data de 01 martie 2012, în situaţia în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a concediului pentru creştere copil şi indemnizaţie aferentă, conform legii, primul dintre soţi care solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului are obligaţia legală de a rezerva cel puţin o lună pentru celălalt soţ, perioadă pentru care nu poate primi drepturile. Dacă celălalt soţ nu doreşte să solicite indemnizaţia pentru creştere copil, are obligaţia, conform legii, să notifice, în scris, această opţiune la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, cu minim 60 de zile, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau 2 ani, în funcţie de pachetul de beneficii de asistenţă socială ales.

 

Excepţii de la precizarea nr. 2: Dacă primul dintre soţi care solicită drepturile reia activitatea, deci obţine venituri impozabile şi solicită stimulentul de inserţie, cu cel puţin 3 luni mai devreme - la pachetul de 1 an şi cu cel puţin 6 luni mai devreme – la pachetul de 2 ani, nu mai există obligaţia de rezervare a perioadei mai sus amintite.

 

           Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (600 lei/85% din venitul net) 

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 
  PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2)  down,

eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 1 an, 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

- act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere, in original sau copie conform cu originalul.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

articol

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de insertie

- Cerere tip – (Anexa 1) down ;

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 

 PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii sau, daca se solicita direct stimulent, sa rezulte obtinerea de venituri impozabile.

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind reluarea activitatii dupa concediul de creştere a copilului sau, daca se solicita direct stimulent, document din care sa rezulte ca obtine venituri impozabile;

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

 articol

 

Modificare Indemnizatie/Stimulent sau Stimulent/Indemnizatie

 

Precizări:

- În situaţia în care a fost ales pachetul de 1 an, solicitantul trebuie să obţină venituri impozabile, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
- În situaţia în care a ales pachetul de 2 ani, stimulentul poate fi obţinut doar după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, chiar dacă activitatea a fost reluată înainte de 1 an;
-  În cazul copilului cu handicap, stimulentul poate fi solicitat, oricând, până la 3 ani, pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare.

 

Acte necesare :

-  Cerere tip – (Anexa 1) down

-  Copii xerox dupa certificat nastere copil si carte identitate parinte;

- Copie conform cu originalul dupa Decizia de revenire in activitate sau adeverinta salariat - pentru modificare indemnizatie/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizatie;

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului.

 

 

articol 

 

Alocatia de stat pentru copii

 

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii,cuantumul acesteia fiind de:

a)200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv pană la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b)42 lei, pentru copilul care a depăşit varsta de 2/3 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, pană la finalizarea studiilor.

Acte necesare

Cerere tip:

- Cerere tip :   

- Certificat naştere copil -original şi copie;

- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;

- dosar cu şina;

-în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar, este necesara anexarea unui extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium);

-în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

 

Pentru copiii născuţi în U.E.


- CERTIFICAT NAŞTERE COPIL - copie şi original
- BULETINE /CĂRŢI IDENTITATE PĂRINŢI - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Formularul E 411/Adeverinţă de la instituţiile abilitate (din ţara unde s-a născut copilul) sau adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Pentru copiii născuţi în Republica Moldova


- CERTIFICAT NAŞTERE COPIL - copie şi original
- BULETINE /CĂRŢI IDENTITATE PĂRINŢI - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

 

 Observatii:

1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti şi ale copiilor, în ORIGINAL

2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie, fiind necesar să contactaţi, telefonic sau la sediul D.A.C. Iasi, angajaţii Serviciului Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii pentru detalii.

3. IMPORTANT - La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

 

articol

 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei

 

ATENŢIE!
 

OUG 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, între care şi alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobată, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificări şi completări, iar Normele metodologice de aplicare a legilor menţionate în OUG 124/2011 au fost modificate şi completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012 o găsiţi aici ...

HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012 o găsiţi aici ...

 

Principalele modificări şi completări menţionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, sunt următoarele: aici

 

 Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocaţia de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreţinere copii minori şi care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:

-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie si original;

-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie si original);

-   NOU Certificat atestare fiscala (DEFPL Iasi pentru bunurile aflate in proprietate) pentru anul anterior depunerii cererii

-certificatul de căsătorie al părinţilor (copie şi original);

-certificate de naştere ale copiilor minori şi cărţi de identitate (dupa caz);

-adeverinţe privind venitul net, sau cupoane de pensie / ajutor de şomaj / ajutor social / declaraţie notarială din care sa reiasă faptul că nu se realizează venituri, pentru luna anterioară depunerii cererii, în adeverinţele de salariat fiind necesar să se menţioneze şi dacă solicitanţii beneficiază sau nu de bonuri de masă;

-cupon pensie de intreţinere, dacă este cazul;

-cupon alocaţie de stat/extras de cont;

-adeverinţă bunuri de la administraţia financiară (terenuri, autoturisme etc), daca este cazul;

-adeverinte de elev pentru copiii de varsta scolara, in care sa se mentioneze daca minorii repeta anul scolar si motivul, daca este cazul; pentru copiii care repeta anul din motive medicale, se va atasa copie certificat medical;

-hotarare de plasament familial, daca este cazul;

-hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul;

-certificat de incadrare in grad de handicap pentru copii si/sau adulti, daca este cazul;

-adeverinta de la asociatia de locatari;

-copie contract locuinta;

-2 dosare de incopciat.

Atentie! In cazul uniunii consensuale (concubinaj), considerata familie beneficiara dupa noualege, vor fi prezentate si documente referitoare la componenta familiei si venituri pentrupartenerul (concubinul) solicitantului.

 

articol

 

Indemnizatia / Ajutorul  pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap.

 

      NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificata prin O.U.G. 124/2011, care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Documente necesare :

 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!

  Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

 

 
Ajutoare incalzire 2014

Lapte praf gratuit

Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767
Email: dac_iasi@yahoo.com

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

Proiecte europene

AFIS-COMBATERE-TRAFIC-UMAN

dac-12