Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece

1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013

 

Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi a început cu data de 10 octombrie 2012 programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei – perioada sezonului rece noiembrie 2012 – martie 2013, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

 I. RIDICAREA TIPIZATELOR

cuprizând cererea şi declaraţia pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se face:

 

1. PENTRU UTILIZATORII DE GAZE NATURALE

1.1. De la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08.00-16.00.

1.2. De la centrul E-On Moldova situat în Iaşi, str. Agatha Bârsescu nr.4bis.

2. PENTRU UTILIZATORII DE LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI (alţii decât cei beneficiari de ajutor social)

- De la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08.00-16.00.

3. PENTRU UTILIZATORII DE LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI (beneficiarii de ajutor social)

- De la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi din Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, zilnic, între orele 08.00-16.00.

4. PENTRU UTILIZATORII DE ENERGIE TERMICĂ - furnizată în sistem centralizat

3.1.De la asociaţiile de proprietari/locatari.

3.2 De la S.C. DALKIA TERMO S.A. Iaşi.

3.3. Centrele de cartier ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

Tipizatele de cerere se pot descărca şi de aici

down

  II. DEPUNEREA CERERILOR ŞI DECLARAŢIILOR

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se face individual la:

 

1. Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul din şos. Naţională nr. 43, zilnic, între orele 08.00-16.00 – doar pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (altele decât cele beneficiare de ajutor social).

2. Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, cu sediul din str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, zilnic, între orele 08.00-16.00 – doar pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (beneficiarii de ajutor social).

3. Asociaţiile de proprietari/locatari, precum şi la S.C. DALKIA TERMO S.A. Iaşi pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat

Notă: Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei vor fi transmise de furnizorul de energie termică (S.C. DALKIA TERMO S.A. Iaşi) către Direcţia de Asistenţă Comunitară, în baza unui protocol de colaborare şi a borderourilor asociaţiilor de locatari/chiriaşi. Acestea vor fi înregistrate şi prelucrate în programul informatic, după care se vor emite dipoziţiile de stabilire/respingere drept şi situaţiile centralizatoare pentru fiecare categorie de beneficiari.

III. CONDIŢII DE ACORDARE

 

1. Completarea cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere privind componenţa familiei sau persoanei singure şi veniturile acesteia conform modelului anexat. La completarea cererii, titularul are obligaţia să menţioneze corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

2. Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă pe raza municipăiului Iaşi - locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

3. Veniturile persoanei singure sau familiei:

3.1. Pentru acordarea ajutorului cu ENERGIE TERMICĂ, limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure.

3.2. Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE, precum şi a celui cu LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI (altele decât cele beneficiare de ajutor social), limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiei, cât şi în cel al persoanei singure.

 

Notă: La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia:

- ajutorului social, prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

- burselor de studiu şi a burselor sociale;

- sprijinului financiar de tipul "Bani de liceu", prevăzut de H.G. nr.1488/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Depunerea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere până pe data de 20 a fiecărei luni pentru stabilirea ajutorului cu luna în curs. Pentru cererile depuse după data de 20 ale lunii ajutorul se va acorda începând cu luna următoare.

 

5. Modificările cu privire la veniturile/componenţa familiei/adresa de domiciliu/reşedinţă se comunică de către titular în termen de 5 zile de la data modificării prin completarea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere.

 

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire

down  

 IV. PLAFOANELE DE VENIT ŞI CUANTUMURILE AJUTOARELOR AFERENTE

 

ENERGIE TERMICĂ

            Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net mediu lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:

 

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Familie-

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pâna la 155 lei

90%

100%

Între 155,1 lei - 210 lei

80%

90%

Între 210,1 lei - 260 lei

70%

80%

Între 260,1 lei - 310 lei

60%

70%

Între 310,1 lei - 355 lei

50%

60%

Între 355,1 lei - 425 lei

40%

50%

Între 425,1 lei - 480 lei

30%

40%

Între 480,1 lei - 540 lei

20%

30%

Între 540,1 lei - 615 lei

10%

20%

Între 615,1 lei - 786 lei

5%

15%

Între 786,1 lei  -  1.082 lei numai pentru persoana singură

0

10%

 

 GAZE NATURALE ŞI LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI

Pentru acordarea ajutorului cu GAZE NATURALE, precum şi pentru cel cu LEMNE, CĂRBUNI ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

 cuantumuri-gaze

 

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzire începând cu luna NOIEMBRIE 2012, solicitanţii pot depune formularele completate la instituţiile menţionate mai sus, până cel târziu la data de 20.11.2012.

 

Notă:

1.Opţional, pot fi anexate documente justificative privind componenţa familiei şi veniturile realizate, şi alte acte după caz.

 

 

             Director Executiv,                                                                                       Director executiv adjunct,

             Luminiţa Munteanu                                                                                    Daniel Ciobotaru

 
Date contact

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 54
Cod poştal: 700198
Tel: 0232-206.344
        0332-440.647
Fax: 0232-230.767 

Email: dac_iasi@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal : 20239

PROGRAM PUBLIC

Serviciile Alocaţii şi Indemnizaţii, Ajutor Social şi Autoritate Tutelară
Luni 8:30-12:30
Marţi 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00

Registratură:
Luni, Marţi, Miercuri 8:30-12:30
Joi 12:00-16:00,
Vineri 8:30-11:00

Casierie:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi:
13:00-15:30

 

dac-12